İNGİLİZCE DİL ETKİNLİKLERİ
Anaokullarımızdaki İngilizce Programı’nın temel amacı, Yabancı dil etkinliklerinin (İngilizcenin) zevkli ve eğlenceli bir şekilde edinilmesinin ilk adımlarını atmaktır. Başlangıç seviyesindeki iletişimleri için gerekli olan kelimeleri öğretmek, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini oluşturacak temel oluşumları sağlamak ve genel olarak gelecek yıllardaki Yabancı Dil öğretimine yönelik bir alt yapı hazırlamaktır. Anaokulu’nda İngilizce Etkinliği 2,3 yaş sınıflarında haftada 3 Saat 4 yaş sınıflarında haftada 5 Saat 5 yaş sınıflarında haftada 7 Saat 6 yaş sınıflarında haftada 10 Saattir.

HEDEFLER ; Anaokulu’nda çocukların;
• Türkçe’den başka dillerin de olduğunun farkına varması,
• Yabancı dili öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olması,
• İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi,
• Duyduğunu anlayabilmesini ve konuşma becerilerinin gelişmesi
hedeflenmektedir.
Buna göre çocuklardan beklenen hedef davranışlar;
• İngilizce’yi öğrenmeye ve kullanmaya istekli olmak,
• Programdaki konuları öğrenmek,
• Drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılmak,
• Yönergelere karşılık vermektir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Yabancı Dil öğretimi ile anaokulu temel programı eşgüdüm sağlayarak klasik öğretimden çıkarıp, her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri göz önüne alarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle sağlanmaktadır.

İngilizce öğretiminde farklı metotların bir birleşimi olan eklektik metot esas alınmaktadır. Bu metoda göre tasarlanan, görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde Yabancı Dil iletişim aracı olarak kullanılıp kazanım yoluyla öğrenme gerçekleştirilmektedir. Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek Yabancı Dil anlamlı bir bütün halinde sunulmaktadır.

Böylece, çocuklar İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar- çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. İngilizce planı öğretmeninin temalarına uygun olarak hazırlanmış, ders planıyla örtüşmektedir. Ana dillerinde yeni kavram ve sözcükler öğrenilmesi yabancı dil edinimini kolaylaştırmaktadır

MÜZİK -RİTM -PİYANO
Müzik etkinliğinde duyu, ritm, yaratıcılık, dil gelişimi, müzik aletlerini tanıma, kendine güven, kendini ortaya koyma, bedenini kullanma ve yeteneklerini farketme, birlikte şarkı söyleme ve toplu iş yapma alışkanlığını kazandırmak için;
• Beden perküsyonu (Orff schulwerk)
• Ritm çalışmaları
• Dramalar
• Şarkı öğrenimi
• Besteci tanıtımı
• Koro çalışmaları ; programda yer almaktadır.

PİYANO EĞİTİMİ
Ayrıca, sene başında yapılan kulak ve yetenek taramaları sonucunda belirlenen çocuklar piyano eğitimine yönlendirilir.


SANAT ETKİNLİKLERİ-RESİM-SERAMİK
Çocuklar duygu ve düşüncelerini en güzel resim yoluyla ifade ederler. Bu nedenle resim etkinliğinde renkleri tanıma ve uyum içinde kullanabilme, yaratıcılığı artırma, estetik gelişimi sağlama, el becerilerini destekleme ve sanatı her yönüyle tanımaları-sevmeleri için programda çok yönlü çalışmalara yer verilmektedir.
Bu çalışmalarımızda çeşitli malzemeler (suluboya, pastel, kuruboya, artık materyaller, seramik hamuru, kil) kullanılır. Okulumuzda seramik çalışmaları; çocuklarda olumlu davranışları geliştirecek, düşünebilme ve düşüncelerini ifade edebilme becerisi kazandıracak, özellikle de hayal gücü ve yaratıcılığını uyandıracak nitelikte işlenmektedir.
Çalışmalar çocuğun zihinsel, sosyal, estetik olgunluğu ve yaşam deneyimleri yoluyla yürütülür. Okul öncesi öğrencilerine seramik sanatını yaşayarak tanıtmayı amaçlar. Öğrencinin yaratıcılığını geliştirirken, yarattığı eserin kalıcılığından zevk almasını sağlar. Duygusal ve fiziksel gelişimini destekler. Çalışmalarımıza ayrıca haftada bir saat resim çalışmaları yaparak devam etmekteyiz. Resim çalışmalarında çocuklar renkleri ve duyguları birleştirerek özgün çalışmalar yapmaktadır.

MODERN DANS -BALE- ESTETİK
Estetik duruş ve dans çalışmaları, çeşitli kavramları vücut diliyle ifade etme, vücut esnekliğini sağlama ve el, kol, bacak koordinasyonunu geliştirme, çeşitli mizansenler aracılığı ile kendini ifade edebilme, her ay seçilen ülke danslarından örnekler ve sahnede sergileme çalışmaları yapılır.

SATRANÇ AKIL OYUNU
Satranç 2 bin yıldır var olmasına rağmen eğitimde değerli bir araç olarak kullanılabilmesi yeni yeni kavranılmaktadır. 1997 yılında yapılan araştırmalar matematik, fen ve okuma alanlarında görülen başarıların arkasındaki gizli başarının satranc sporuna ait olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte kavrama yeteneğindeki ciddi gelişmenin yanısıra bilgiye ve mantığa dayalı çıkarımlarda, varsayım, stratejik düşünebilme, mantık, geleceği kurgulama ve karar verme gibi alanların gelişiminde satranç çok önemli rol oynamaktadır. Zihin ile ilgili konular dışında, satranç sporunun : kişisel değerleri güçlendirme, başkalarına saygılı olma, sabır ve farklı bakış açılarını kabullenebilme gibi sosyal davranışların üzerinde de etkisi çok önemlidir.

1) Mantık ve hafıza gelişimine katkıda bulunmak.
2) Düşünce disiplininin gelişmesini sağlamak.
3) Davranışları kontrol edebilme yeteneğini geliştirmek.
4) Kazanma ve kaybetme olgusunu kavrayabilmek.
5) Öğrenilen teknikleri uygulayabilmek.
6) Konsantre olabilme gücünü artırmak...

BEDEN EĞİTİMİ - CİMNASTİK
Anaokulu programlarında uygulanan Beden Eğitimi etkinlikleri; cimnastik çocuklarımızın ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlamak, günlük yaşamın koşullarına alıştırmak amacıyla yapılan etkinlikler bütünlüğüdür. Beden Eğitimi etkinlikleri yaş grubu özellikleri göz önünde bulundurularak çocukların hayal gücü ve oyun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılandırılmıştır.

HEDEFLER
• Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirme
• Sinir, kas ve eklem koordinasyonu sağlayabilme
• İyi duruş alışkanlığı edinebilme
• Milli Bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama, törenlere katılmaya istekli olma
• Beden Eğitimi ve Spor’un sağlığa yararlarını kavrayabilme
• Dostça oynama ve yarışabilme

HEDEF DAVRANIŞLAR
• Yürüme, sekme ve sıçramalarla ilgili koordinasyon geliştirebilme
• Beden dili ile hayvan taklitleri ve yürüyüşleri
• Vücudunu tanıyabilme
• Spor kıyafetlerinde düzen ve kendi başına giyinip soyunabilme
• Fiziki mekanların kurallarını öğrenebilme ve uygulayabilme
• Kendine güven duygusu kazandırma ve beceriler edinebilme
• Kas kuvveti, esnekliği ve eklem hareketliliğini geliştirebilme
• Dayanıklılığı ve çabukluğu geliştirebilme
• Eşli çalışmalar
• Basit ritimli melodilerle ritm duygusunu kazandırma

ÖZEL SPOR KULÜPLERİ
Ayrıca, sene başında CİMNASTİK-BUZPATENİ-BİNİCİLİK -YÜZME gibi spor kulüplerine veli veya rehberlik talepleri sonucunda belirlenen çocuklardan gruplar oluşturulur ve haftada bir gün gidilir.

YARATICI DRAMA
Anaokulu’nda Yaratıcı Drama etkinliklerinin amacı;
Çocukların bireysel ve grup etkinlikleri ile iletişim ,etkileşim becerilerini geliştirmek, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, doğaçlama davranabilecekleri ortamlarda belli kazanımları elde edebilmelerinin alt yapısını hazırlamaktır.

HEDEFLER
Anaokulu’nda çocukların;
• Kendilerinin farkına varabilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri, kendini karşısındakine daha iyi ifade edebileceği olay ve olgulara eleştirel bakabileceği bir duruma gelebilmesi,
• Diğer çocuklarla ve insanlarla etkileşim kurmasını, işbirliği yapmasını paylaşmasını bilerek sorumluluk almasının sağlanması,
• Empati kurabilmenin sağlanması,
• Başkalarının farkına varıp sosyal ve toplumsal duyarlılığının geliştirilmesi
• Oyun yolu ile özgürce düşünebilmesinin geliştirilmesi,
• Sanata karşı duyarlılıklarının arttırılması,
• Günü daha neşeli ve enerjik olarak geçirmelerine fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

ANAOKULLARIMIZDA BİR GÜNÜMÜZ

• Gün 07.00’de 09:00 arası saatlarde çocukların anne-babaları ile veya servislerle okula gelmeleriyle başlar.
• Anaokullarımızda sınıflar,ev ve okul ortamını bir arada yaşatacak donanımda düzenlenmiştir.Bu ortamlarda etkinlikler saat 10:00 da başlar.
• Anaokullarımızın mutfağından çıkan sabah kahvaltısı 08:30-09:30, arasında, öğle yemekleri de 12.00-13.30, ikindi kahvaltıları 15:00-15:30 arasında yemekhanede yenir.
• Öğretmenler okulumuzda aile büyüklerinin yerini alırlar, böylece çocuklar ailelerinin dışında büyüklerle olmayı ve bağımsızlık duygusunu geliştirmeyi öğrenirler.
• Öğretmenler aynı zamanda arkadaştırlar. Konuşma ve sohbet, günün önemli bir bölümünü alır. Türkçe Dil Etkinliklerinde dil yeteneği gelişir ve yeni kavramlar öğrenilir.
• Serbest zaman etkinliklerinde resim yapılır, oyun hamurlarına biçimler verilir ya da ilgi köşelerinde oyunlar oynanır.
• Bedensel etkinliklerde vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, paylaşma, kurallara uyma yetenekleri geliştirilir.
• Sanat etkinliklerinde, renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılır.
• Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular merak duygusu uyandırır ve araştırmayı alışkanlık haline getirmeyi hedefler.
• Kavram, çizgi, dikkat, algı ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır.
• Müzik ve Dans etkinlikleri de ritm ve estetik duygularını geliştirir, müzikle hareketi birleştirmeyi sağlar.
• İngilizce dil etkinlikleri, okulumuzda gündelik yaşamda yerini alır. Oyunlarda, şarkılarda ilk İngilizce sözcükler ve kavramlarla tanışılır.
• Anaokulu’nda etkinlikler her gün 17:00’de sona erer.17:00-19:00 arası çocukların anne-babaları ile veya servislerle eve dönme zamanıdır. Ertesi güne yeni oyunlarla, şarkılarla, ilgi çekici ve eğitici birçok etkinlikle yeniden başlamak üzere...